Logist leta

LOGISTKA LETA 2022
Nataša Pogačnik iz podjetja SIGR d.o.o.

Slovensko logistično združenje (SLZ) je v okviru jubilejnega mednarodnega Logističnega kongresa v sredo, 5. 4. 2023 že 17. po vrsti podelilo naziv »Logist leta«. 

Predsednik odbora za podeljevanje naziva Logist leta Robert Biček je povedal: »V okviru Slovenskega logističnega združenja vsako leto podelimo častni naziv Logist leta najuspešnejšemu posamezniku, ki je v tekočem letu s svojim delom in inovativnim pristopom dosegel izjemne dosežke na področju logistike in oskrbovalnih verig. Laskavi naziv si je, med vsemi kandidati, za leto 2022 prislužila Nataša Pogačnik iz podjetja SIGR, d.o.o.«

Podjetje SIGR, d.o.o., je prepoznano po ambicioznosti in dolgoletni zavezanosti odličnosti na področju logistike. Podjetje neprestano vlaga v razvoj in znanje svojih kadrov, kar je omogočilo popolno digitalno transformacijo podjetja. Digitaliziran je celoten krog od naročila, planiranja pošiljke, disponence kot tudi vsa komunikacija o izjemah in spremembah tako, da se vsi deležniki lahko pravočasno prilagodijo. Vse to je znatno povečalo dodano vrednost na zaposlenega in omogočilo rast na večih področjih. S svojo dejavnostjo in napredkom so Slovenijo postavili na zemljevid v širši regiji. Navkljub transportnemu sektorju je podjetje zavezano zeleni prihodnosti, zato kar 15 % voznega parka v Sloveniji predstavljajo LNG – vozila na zemeljski plin, ki proizvajajo kar 20 % manj CO2. V podjetju se zavedajo, da je področje logistike in oskrbovalnih verig pomembno za uspeh in da ta zahteva sposobnost hitrega prilaganja in vpeljevanja sodobnih tehnologij in poslovnih modelov, ki omogočajo transparentnost skozi celotno oskrbovalno verigo. Pri tem pa so zavezani tudi okoljski odličnosti z zmanjševanjem škodljivih izpustov z optimiziranjem prevozov in z ozaveščanjem vseh vpletenih v verigi k ohranjanju okolja.

LOGIST LETA
Logist leta – prijave odprte!

Iščemo najboljše, najbolj inovativne in prodorne logistične prakse, ki si bile implementirane v preteklem letu. Odprt je razpis za priznanje Logist leta 2022, priznanje za izjemne dosežke na področju logistike.

Izpostavite svoje dosežke in uspehe. Delite dobre prakse. Sooblikujete prihodnost slovenske logistike. Vašo prijavo za nominacijo pričakujemo najkasneje do petka, 10. marca 2023.

LOGIST LETA
Zakaj logist leta?

Priznanje Logist leta se podeljuje že od leta 2006 in je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

Logistična dejavnost potrebuje kompetentne menedžerje, zlasti, ker ima logistika potencial prihrankov, hkrati pa se sooča s hitrimi in nepredvidljivimi spremembami. Zato znanje in  dobra mera inovativnosti lahko doprinese občutne rezultate. Zaradi omejenosti “logističnih virov”, je njihova optimizacija ključnega pomena za konkurenčnost podjetij, organizacij in celotnega gospodarstva. Večajo se tudi investicije v transportno-logističnem sektorju, kar še dodatno spodbuja rast gospodarstva, zlasti logističnega sektorja. Prav je, da izjemne dosežke na področju logistike v Sloveniji vidimo, prepoznamo in tudi nagradimo ter predstavimo širši javnosti.

Kriteriji v izboru Logista preteklega leta so razdeljeni v 7 temeljnih področij poslovne odličnosti logistike: 1. organizacijska; 2. informacijska; 3. tehnološka; 4. ekonomska; 5. razvojna; 6. okoljska in varnostna; 7. kazalniki uspešnosti poslovanja logistike.

Za vsako področje je določenih nekaj ključnih kriterijev odličnosti, po katerih ocenjujemo najboljše dosežke logističnih funkcij v slovenskih podjetjih.

Mednarodni Logistični kongres je največji in najpomembnejši kongres s področja logistike, transporta in proizvodne logistike v regiji. Vsako leto je podprt s strani vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov, predavateljev, sponzorjev in udeležencev. 

Organizator dogodka

Tehnični izvajalec

X

SŽ-Tovorni promet is a provider of cargo transport and comprehensive logistics services in Slovenia and abroad and one of the leading operators in the region. In conventional and combined transport, we provide competitive, fast, reliable and high-quality door-to-door transport of a wide range of product groups, as well as additional logistics services.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) provides customers and businesses with a broad portfolio of transportation, e-commerce and business services. With a vast network of transportation solutions, FedEx delivers to over 220 countries and territories worldwide and is a trusted partner for all your shipping needs. To learn more, please visit fedex.com

DB Schenker je eden od vodilnih svetovnih ponudnikov logističnih storitev – s kopenskimi, letalskimi in pomorskimi prevozi, pogodbeno logistiko in upravljanjem oskrbovalne verige podpiramo industriji in globalno izmenjavo blaga. Specializirani smo za razvoj individualnih rešitev po meri partnerja in naprednih inovacij, ki naslavljajo izzive prihodnosti.

Adria Kombi je največji neodvisni intermodalni operater v jugovzhodni Evropi, ki ponuja široko paleto rešitev kombiniranega prometa(železnica-cesta). V zadnjih tridesetih letih je jasna strategija podjetja omogočila razvoj evropske mreže vlakov za prevoz kontejnerjev, prikolic, zamenljivih tovorišč in tovornjakov, ki povezujejo glavna industrijska vozlišča po Evropi.

Najboljši partner za varna skladišča in proizvodnjo

Ponujamo najkakovostnejše rešitve, ki zagotavljajo varno in učinkovito uporabo vašega skladiščnega in proizvodnega prostora. Podjetje se ukvarja s svetovanjem in opremo proizvodnje ter skladiščnih prostorov, umestitev naših rešitev v skladišča in proizvodnjo ter izvedbo montaže ponujenih izdelkov.

Nabor izdelkov bo bistveno pripomogel k hitrejšemu delovnemu procesu, varnosti v skladišču in proizvodnji, večjemu zadovoljstvu delavcev in potencialnih strank,…

Naši potencialni partnerji so vse vrste industrije, farmacija, trgovina, logistika, skladiščenje, transport, …

Družba FedEx Corp. (NYSE: FDX) strankam in podjetjem ponuja širok nabor prevoznih in poslovnih storitev ter rešitev za e-trgovanje. FedEx s svojo široko mrežo logističnih rešitev dostavlja v več kot 220 držav in ozemelj po vsem svetu in je zaupanja vreden partner za vse vaše transportne potrebe. Več informacij najdete na fedex.com.

Skupina Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Dejavnost skupine Intereuropa je zagotavljanje vseh vrst logističnih storitev s področja kopenskega, pomorskega in zračnega prometa, skladiščenja in distribucije kot tudi carinskih in drugih logističnih storitev, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od proizvajalca do kupca.

The intermodal operator with the largest rail & terminal network in Europe

METRANS with more, than 30 years of experience, 19 European terminals, over 600 trains every week, the fleet of more than 100 locomotives and over 3000 rail cars serves all major European ports and European hinterland.

METRANS is doing its utmost to bring containers to the European hinterland, to connect numerous intermodal terminals with our shuttle trains and to ensure faster and more reliable product deliveries between China and Europe.

METRANS provides a one-stop shop intermodal solution for a neutral and global container transport. In addition, we also offer a solution for an environment-friendly transport, especially under the HHLA Pure Project brand, through which our company provides climate-neutral handling and transport of containers using electric crane systems and automated driverless electric transporters.

METRANS is a licensed railway company in Germany, Austria, Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary and Slovenia to ensure goods get transported in a smooth and environmentally friendly way. With modern multisystem electric locomotive fleet, our company moves containers over large distances across Europe, while the emission-friendly and hybrid shunting locomotives operate across the terminals.

DB Schenker is one of the world’s leading global logistics providers — we support industry and trade in the global exchange of goods through land transport, worldwide air and ocean freight, contract logistics and supply chain management. We specialize in developing customized solutions and innovations fit for the future.

Adria Kombi is the largest independent intermodal operator in Southeastern Europe offering a wide variety of road-rail transport solutions. Over the past thirtyyears the company’s clear strategy has enabled it to develop a European train network for transporting containers, trailers, swap bodies, and trucks connecting the main industrial hubs across Europe.

The best partner for safe warehouse and production

We offer best solutions with high quality products that ensure the safe and efficient use  of your storage  and production space.We offer consulting and equipment for production and warehouse facilities, placement of our solutions in warehouses and production, as well as installation of the offered products.

The range of products will significantly contribute to faster work processes, safety in the warehouse and production, increased satisfaction of workers and potential customers,…

Our potential partners are all types of industry, pharmacy, trade, logistics, storage, transport,…

 

The Intereuropa Group as a global logistics service is the leading supplier of complete logistic services in Slovenia and South-Eastern Europe. It offers the range of logistics services in the field of
Land transport, Intercontinental transport and logistics solutions.
The Intereuropa Group’s core activity is to provide all types of logistics services in the areas of land, sea and air transport, warehousing and distribution, as well as customs and other logistics services required for the smooth flow of goods from the manufacturer to the buyer.

The Port of Koper is the only multi-purpose port in Slovenia and its operations influence the development of the region, the Slovenian economy and logistics in this part of Europe. It includes a comprehensive water and coastal area in which port activities intended for cargo traffic and activities intended for passenger traffic are carried out. The company provides transshipment and storage services for all types of goods, which it supplements with a range of additional cargo services. The Port of Koper pursues its vision of becoming a leading port and logistics system and provider of global logistics solutions for the countries of Central and Eastern Europe.

EkoInfo je razvojno IT podjetje, ki s svojimi informacijskimi rešitvami omogoča digitalizacijo in učinkovito organizacijo oskrbovalnih verig
Produkti EkoInfo so:
  • eTRANS 365, vodilni produkt za organizacijo oskrbovalne verige
  • Data center, deluje 24/7/365 na znani lokaciji v Sloveniji. Ima ISO 27000 in usposobljene strokovnjake.
  • Akademija, ki uvaja in izobražuje uporabnike eTRANS 365. Akademija vključuje tudi kontaktni center.

EkoInfo is a development IT company that uses information solutions to enable digitalization and efficient supply chain organization.

EkoInfo products include:

  • eTRANS 365, a leading product for supply chain organization
  • Data centre, operates 24/7/365 at a well-known Slovenian location. It is ISO 27000 certified and employs qualified personnel.
  • Academy that introduces and educates eTRANS 365 users. The Academy also includes a contact centre.
NLB d.d. je javna delniška družba in osrednja članica NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi. Skupina zagotavlja univerzalni bančni model ter stranke podpira s storitvami za prebivalstvo in podjetja in storitvami investicijskega bančništva, vse svoje poslovanje pa intenzivno prepleta s trajnostjo.

INTEGRIRANO. VZAJEMNO POVEZANO. INOVATIVNO.

Ekol je eden največjih logističnih ponudnikov v Evropi, ki se v Sloveniji ponaša z močno prisotnostjo na evropskem trgu, Turčijo ter rednimi linijami na relaciji s CIS, Vzhodno Azijo in Severno Afriko. Ekol Slovenia nudi tudi storitev skladiščenja, navzkrižnega pretovarjanja, carinjenja ter manipulacije nevarnega blaga.

ekol.com

NLB d.d. is a public company and a main entity of the NLB Group, the leading banking and financial group with headquarters and an exclusive strategic interest in our home region – Southeast Europe. The Group utilises a universal banking model and supports its clients through retail, corporate, and investment banking services, intertwining sustainability intensively into all its operations.
INTEGRATED. INTERCONNECTED. INNOVATIVE.

Ekol is one of Europe’s major logistics providers, in Slovenia boasting a strong presence in Europe and Turkey, as well as regular services with CIS, Western Asia and Northern Africa. Ekol Slovenia is also operating warehouse and x-doc activities, customs clearance procedures and dangerous goods handling.

Frigologo je vodilno slovensko podjetje na področju hladne logistike živil z 20-letno tradicijo. Smo vaš zanesljiv in strokoven partner na področju celovitih logističnih rešitev, ki deluje na področju celotne Evrope in Balkana. Leta 2017 smo se preselili v novo skladišče in postali logist leta. Naš slogan »WORK HARD, PLAY HARD« nas kar najbolje predstavlja.

Frigologo is a leading Slovenian company in the field of cold food logistics with a 20-year tradition. We are your reliable and professional partner in the field of comprehensive logistics solutions, operating throughout Europe and the Balkans. In 2017, we moved to a new warehouse and became the logistician of the year. Our slogan “WORK HARD, PLAY HARD” represents us in the best possible way.

SŽ-Tovorni promet je ponudnik prevozov blaga in celovitih logističnih storitev v Sloveniji in v tujini in eden vodilnih operaterjev v regiji. V klasičnem in kombiniranem prometu zagotavljamo konkurenčen, hiter, zanesljiv in kakovosten prevoz široke palete blagovnih skupin od vrat do vrat ter dodatne logistične storitve.

Luka Koper je edino večnamensko slovensko pristanišče in s svojim delovanjem vpliva na razvoj regije, slovenskega gospodarstva in logistike v tem delu Evrope. Obsega celovit vodni in priobalni prostor, v katerem se opravljajo pristaniške dejavnosti, namenjene tovornemu prometu, in dejavnosti, namenjene potniškemu prometu. Družba izvaja pretovorne in skladiščne storitve za vse vrste blaga, ki jih dopolnjuje z vrsto dodatnih storitev na tovoru. Luka Koper sledi svoji viziji, da postane vodilni pristaniški in logistični sistem ter ponudnik globalnih logističnih rešitev za države srednje in vzhodne Evrope.

Intermodalni operater z največjim železniškim in terminalnim omrežjem v Evropi

METRANS z več kot 30-letnimi izkušnjami, 19 evropskimi terminali, več kot 600 vlaki vsak teden, voznim parkom z več kot 100 lokomotivami in več kot 3000 vagoni služi vsem večjim evropskim pristaniščem in evropskemu zaledju.

METRANS se po svojih najboljših močeh trudi pripeljati kontejnerje v evropsko zaledje, povezati številne intermodalne terminale z našimi rednimi vlaki ter zagotoviti hitrejše in zanesljivejše dostave izdelkov med Kitajsko in Evropo.

METRANS zagotavlja intermodalno rešitev “vse na enem mestu” za nevtralen in globalni kontejnerski transport. Poleg tega ponujamo tudi rešitev za okolju prijazen transport, pod projektom imenovanim HHLA Pure, s katerim naše podjetje zagotavlja podnebno nevtralni pretovor in transport zabojnikov z uporabo električnih žerjavnih sistemov in avtomatiziranih električnih transporterjev brez voznika.

METRANS je licencirano železniško podjetje v Nemčiji, Avstriji, na Češkem, Poljskem, Slovaškem, Madžarskem in v Sloveniji, ki zagotavlja nemoten in okolju prijazen prevoz blaga. S sodobnim večsistemskim voznim parkom električnih lokomotiv naše podjetje prevaža kontejnerje na velike razdalje po Evropi, medtem ko emisijam prijazne in hibridne ranžirne lokomotive vozijo po terminalih.